انواع اتصالات مکانیکی

مشابه آنچه در روش هایجوش گرماییوجود دارد، انواع مختلفی از اتصالات مکانیکی و روش های مربوطه وجود دارند. این بخش شامل توضیح مختصری درباره این نوع اتصالات می باشد.همچنان باشرکت توسن صنعت آپاداناتولیدکننده و ارائه کننده انواعلوله های پلی اتیلن،لولهآبیاری،نوارآبیاریولوله دریپردارهمراه باشید.

مؤسسه لوله های پلی اتیلنبه کاربران توصیه می کنند که اطلاعات کاملی از ویژگیهای عملکردی رابط های مکانیکی مورد استفاده خود بدست آورند. انتخاب اتصالات، نقش مهمی در عملکردسیستم لوله کشیدارد. اطلاعات عملکرد و کاربرد محصول،دستورالعمل ها و محدودیت های عملکردی(در صورت وجود) باید توسط کارخانه سازنده و به منظور کمک در فرآیند انتخاب، ارائه شوند. اطلاعات جانبی در مورد این نوع محصلات در استانداردهای گوناگونی مثل ASTM F1924, F1973 و AWWA C219 گنجانده شده اند. لوله ها، مجراها ۱ واتصالات پلی اتیلنیبا اقطار خارجی کنترل شده، در مقیاس لوله های آهنی ( IPS )، مقیاس لوله های آهنی چقرمه ( DIPS)، مقیاس تیوب مسی ( CTS ) و مقیاس متریک در دسترس هستند. همچنین برخی لوله ها با قطر داخلی کنترل شده (SIDR-PR) نیز موجود می باشند. قبل از انتخاب اتصالات مکانیکی به منظور حصول اطمینان از تناسب و عملکرد صحیح، مشخص کنید که در نصب سیستم لوله کشی از کدام اندازه و نوع لوله استفاده خواهد شد. کارخانه سازنده لوله می تواند اطلاعات ابعادی را در اختیار بگذارد وکارخانه سازندهاتصال می تواند در مورد انتخاب اتصال مناسب برای کاربرد مورد نظر، راهنمایی لازم را انجام دهد.

کوپلینگ های فشاری مکانیکی برای لوله هایی با قطر کم

این نوع اتصالات در شکل ها و جنس های مختلفی به بازار آمده اند. قطعات تشکیل دهنده آن ها، چنانکه در شکل ۹-۷ نشان داده شده است، معمولاً شامل یک بدنه؛ یک مهره فشاری رزوه شده ۱؛ یک رینگ یا اورینگ ضد نشتی الاستومری؛ یک لایی فی ۲؛ و در برخی موارد یک رینگ لوله گیر ۳ می باشد. رینگ های ضد نشتی و لوله گیر در هنگام فشرده شدن، دور لوله را محکم می گیرند و یک عایق بندی بدون درز و تحت فشار ایجاد می کنند و در اکثر طراحی ها میزانی از مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن را بوجود می آورند که از تنش تسلیم ۴ لوله های پلی اتیلن بیشتر است.نگهداشته شدن دیواره داخلی لولهبا استفاده از لایی فی در محل زیر رینگ ضد نشتی و رینگ لوله گیر (در صورت وجود در طراحی) به منظور جلوگیری از خمش لوله، اهمیت دارد. از این نوع اتصالات معمولا در خطوط خدمات آب و گاز با اندازه ۲ اینچ در مقایس IPS یا کوچک تر، استفاده می شود. همچنین باید بدانیم که ۳ دسته از این نوع اتصالات وجود دارند. یک نوع از آن ها فقطعایق بندیرا تأمین می کند، نوع دوم عایق بندی به همراه مقداری مهار در برابر بیرون کشیده شدن را به دست می دهد و نوع سوم ارائه دهنده عایق بندی با مهار کامل در برابر بیرون کشیده شدن است.

اتصالات مکانیکی

شکل ۹-۷٫ نمونه ای متداول از کوپلینگ های مکانیکی نوع مهره ای فشاری برای اتصال دو لوله پلی اتیلنی

اتصالات مکانیکی نوع خنجری (پیوندی)

در اینجا نیز انواع مختلفی وجود دارند. طرحی که در شکل ۹-۸ نشان داده شده است، در اکثر انواع، مشابه است. در بین آن ها قطعاتی با طراحی ویژه متشکل از یکعایق الاستومریمثل یک اورینگ و یک ابزار لوله گیر برای انجام عایق بندی فشاری محکم و ایجاد قابلیت مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن، وجود دارند. در طراحی این قطعات، لایی فی نیز در نظر گرفته شده است. در این نوع اتصالات، اپراتور سر لوله ها را آماده می کند، عمق پیوند را روی لوله علامتگذاری می کند.، و لوله را تا عمق مشخص شده برای نصب اتصال مورد نظر، >>خنجر << می زند. این نوع اتصالات در اندازه هایی از frac12; اینچ در مقیاس CTS تا ۲ اینچ در مقیاس IPS در دسترس هستند و همگی جزء طبقه بندی I طراحی دراستانداردASTM D2513 می باشند که بیانگر عایق بندی به همراه مهار کامل در برابر بیرون کشیده شدن است.

اتصالات مکانیکی

شکل ۹-۸٫ نمونه ای از اتصالات خنجری

کوپلینگ های مکانیکی پیچی

انواع و اقسام زیادی ازکوپلینگهای >>نوع پیچی << برای اتصال پلی اتیلن به پلی اتیلن یا سایر انواع لوله ها مانند لوله های PVC ، فولادی و چدنی در ابعادی از ۱ frac14; اینچ به بالا در مقیاس IPS در دسترس هستند. اجزای چنین اتصالاتی در شکل ۹-۹ نشان داده شده اند. این کوپلینگ ها هم مثل اتصالات فشاری مکانیکی بر اساس فشردن یک گسکت الاستومری حول انتهای هر یک از لوله های مورد نظر برای اتصال است و با این روش عایق بندی می شوند. گسکت در اثر تنگ تر شدن کمربند به دیواره خارجی لوله فشرده شده و یک عایق فشاری ایجاد می کند. حلقه لوله گیر مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن را ایجاد می کند که این مقاومت از استحکام تسلیم لوله پلی اتیلن بیشتر است. استفاده از حلقه لوله گیر در این کوپلینگ ها همانطور که در شکل نشان داده شده است، اختیاری است. وقتی که یک لوله پلی اتیلن تحت فشار قرار می گیرد، بدلیل وجود اثر پواسون قطر آن اندکی افزایش یافته و دچار قدری کوتاه شدگی می شود. در یک سری طولانی از لوله های پلی اتیلن، مجموع کوتاه شدگی می تواند آنقدر زیاد باشد که باعث جداشدن اتصالات مکانیکی مهار نشده ای شود که بالوله های پلی اتیلنهم راستا هستند. این مسئله یکی از چالش های مهم در پیوستن یک لوله پلی اتیلن به یک لوله آهنی چقرمه است. با نصب مهارهای خارجی یا با نصب قلاب در خط لوله و یا استفاده از ترکیبی از هر دو روش می توان از جدایش اتصالات مکانیکی جلوگیری کرد. در صورت نیاز می توان از سایر مکانیزم های مهار برای تقویت مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن در اینگونه اتصالات استفاده کرد. کارخانه سازنده می تواند با در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم در این زمینه به کاربر کمک کند. استفاده از لایی فی در این نوع اتصالات به منظور حفظ لوله در زیر محل نصب حلقه عایق بندی و یا هر گونه ابزار لوله گیری که برای مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن مورد استفاده قرار می گیرد، لازم است.

اتصالات مکانیکی

شکل ۹-۹٫ نمونه ای از کوپلینگ های مکانیکی پیچی برای اتصال لوله فولادی به لوله پلی اتیلن یا برای اتصال دو لوله پلی اتیلن

راهنمای نصب لایی فی

توصیه شده است که در هنگام اتصال لوله ای پلی اتیلنی به انتهای مادگی یک لوله آهنی چقرمه یاPVC، برای اطمینان از اتصال خوب بین عایق در مادگی و لوله، یک لایی فی به قطر داخلی لوله اضافه شود. لوله را از نظر وجود لبه های روبه داخل بررسی کنید. اگر مقدار این لبه ها زیاد بود، لوله را کوتاه کنید تا این لبه ها حدف شوند. در صورت امکان از وسیله ای برای فشردن لایی فی در جای خودش استفاده کنید. استفاده از روان کننده ها، جایگذاری را تسهیل می کند. توصیه می شود از یک شوینده یا روغن سیلی استفاده کنید. دو نوع لایی فی در بازار وجود دارند. لایی فی با قطر ثابت یکی از آن هاست که بر قطر داخلی لوله های در دست تعمیر، منطبق می شود (شکل ۹-۱۰ را ببینید). در هنگام استفاده از این نوع لایی فی باید اطمینان حاصل شود که اندازه درستی از آن ها برای جاگیری مناسب در لوله پلی اتیلن، مورد استفاده قرار گرفته است. از این لایی فی عموماً در خطوط لوله خدماتی با قطر کوچک استفاده می شود.

اتصالات مکانیکی

شکل ۹-۱۰٫ نمونه ای از لایی فی با قطر ثابت برای لوله های پلی اتیلن

اتصالات مکانیکی

شکل ۹-۱۱٫ الف- لایی فی حلقوی دو تکه برای لوله های پلی اتیلن

لایی فی حلقوی دو تکه ۱، نوع دیگری از لایی فی است (شکل ۹-۱۱ الف -را ببینید). این لایی فی معمولاً از فولاد ضد زنگ ساخته شده و یک لایه تقویتی اگرچه نازك ولی مستحکم را بدون ایجاد خللی درخواص جریانی لولهبوجود می آورد. روش نصب آسان آن ها در شکل ۹-۱۱ ب- نشان داده شده است.

اتصالات مکانیکی

شکل ۹-۱۱٫ ب- دستورالعمل آسان نصب

اتصالات مکانیکی

شکل ۹-۱۲٫ نصب لایی فی حلقوی دو تکه در لوله پی اتیلنی

تقویت SEO در وب سایت وردپرس

نکاتی در زمینه روانشناسی برای اثربخشی وب سایت شما

آیا تجارت الکترونیک شما برای بازگشت به مدرسه آماده است؟

لوله ,نوع ,های ,یک ,اتصالات ,ها ,این نوع ,لوله های ,وجود دارند ,بیرون کشیده ,در برابر ,برابر بیرون کشیده

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

rasennitaf brplaneaind scanunsoti marloportmec kabuter111 lovevale zoomittt alokilid foralmin62 sazehgostarsahand